#

Αλυκή Καλλονής

Βρίσκεται 3,5 χλμ νοτιοανατολικά της Καλλονής.

Είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος της Λέσβου, έχοντας έκταση 4,6 τ.χλμ,.

Πρόκειται για ένα σύστημα υγρότοπων που περιλαμβάνει τη βιομηχανική αλυκή, υγρολίβαδα, αλμυρόβαλτους και παράκτιες θίνες.

Αν και ο υγρότοπος είναι πολύ τροποποιημένος και συρρικνωμένος, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός λόγω μεγέθους και θέσης, έντονης οριζόντιας ετερογένειας, υψηλής ποικιλίας πουλιών και πολλών φωλιάζοντων ειδών.

Επικρατούσα βλάστηση είναι η αλοφυτική (Salicornia europaea, Halocnemum strobilaceum, Atriplex portulacoides, Arthrocnemum spp., Limonium spp.) και σε πολλές περιμετρικές θέσεις η υπερυδατική/υγρολιβαδική (Phragmites australis, Typha sp., Juncus spp., κ.ά.).

Στην Αλυκή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 60 είδη υδρόβιων πουλιών με τα πιο σημαντικά που έπαιξαν Κκύριο ρόλο για την ένταξη του Κόλπου Καλλονής στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας να είναι το Φοινικόπτερο (Phoenicopterus rubber), η Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea) και η Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta).

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο